Materiał siewny - jak uzyskać dopłaty?

Dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych:

Rośliny zbożowe:
a) pszenica zwyczajna
b) żyto
c) jęczmień
d) pszenżyto
e) owies

Rośliny strączkowe:
a) łubin
b) groch siewny
c) wyka siewna
d) bobik
e) ziemniak

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

1) 150kg dla pszenicy zwyczajnej
2) 130kg dla żyta populacyjnego i jęczmienia
3) 150kg dla pszenżyta i owsa oraz łubinu
4) 200kg dla grochu siewnego
5) 2000kg dla ziemniaka

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w dowolnie wyznaczonym okresie 3 lat obrotowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 20 000 euro.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub elitarny może ubiegać się producent rolny, który:

1) posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Materiał siewny może być zakupiony lub wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

3) złożył Wniosek o dopłaty do materiału siewnego z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wraz z załącznikami do Biura Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego.

Informacje: www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

 

ulotka dopłat 01

 

ulotka dopłat 02